main banner.jpg

שמאות מקרקעין וליווי פרויקטים

שמאות / הנדסה / עריכת דין

 

אודות המשרד

משרד "רוזנצוייג גולדקלנג-גוטמן" עוסק בתחומי שמאות מקרקעין, הנדסה ועריכת דין ומספקת מגוון שירותים בתחום המקרקעין ודיני התכנון והבנייה הן במגזר העירוני (מגורים, תעשייה, מסחר, מלאכה) והן במגזר החקלאי (נחלות, משקי עזר, מגרשי הרחבה).

 

בין לקוחות המשרד נמנים בנקים, יזמים, קבלנים, חברות ביטוח, חברות בניה, ועדות מקומיות, בתי משפט שונים, משרדי עורכי דין, משרדי אדריכלים, משרדי רו"ח, לקוחות פרטיים ועוד.

 

צוות המשרד בעל הכשרה מקיפה וניסיון בתחומי שמאות המקרקעין, משפטים, כלכלה והנדסה. המשרד רואה לנגד עיניו את מתן שירות מקיף ומקצועי ללקוח בד בבד עם יחס אישי וזמין.

 

אודות השותפים

יוסף גולדקלנג

מהנדס בניין ושמאי מקרקעין

בעל ותק של מעל 40 שנה בתחום הנדסת הבניין ומעל 20 שנה בשמאות מקרקעין.

מתמנה כמומחה מטעם בתי המשפט, וכן כמגשר ובורר בתחום ההנדסה והשמאות.

יוסף בעל ניסיון רב בעריכת חוות דעת בכל סוגי הפרויקטים והנכסים בין היתר בגין כשלים בתכנון ובמסגרת אחריות מקצועית.

בנוסף, משמש יוסף כמפקח מטעם הבנקים וחברות הביטוח לליווי פרויקטים (מגורים, מלונאות, מסחר ותעסוקה וכיוצ"ב).

צביה גוטמן 

שמאית מקרקעין ועורכת דין

משנת 2013 בתחום השמאות ושמאית מקרקעין מוסמכת משנת 2018.

לצביה ניסיון רב בעריכת חוות דעת לבתי משפט ולחברות הביטוח בתחום שמאות המקרקעין, ליווי פרויקטים, הערכות שווי  והערכות שווי על פי תקן 19 (אשראי מסחרי) לכל סוגי הנכסים, הערכות שווי לפי סעיף 49ז', דמי שכירות ראויים ודמי שימוש, ליווי פרויקטים, דיירות מוגנת ועוד.

אורי רוזנצוייג

שמאי מקרקעין ועורך דין

מעל 10 שנות ניסיון בתחום המקרקעין והתכנון והבניה, שמאי מקרקעין משנת 2011.

אורי שימש כמנהל מחלקת היטל השבחה בעיריית חדרה.

 

לאורי ניסיון רב בהשגות ועררים הן בשומות להיטל השבחה והן בשומות מטעם רמ"י (רשות מקרקעי ישראל), ירידת ערך לפי סעיף 197, בדיקות כדאיות כלכלית ודוחות אפס לכל סוגי הנכסים, דוחות IFRS, דיירות מוגנת ועוד.

banner slogen

"פעולה היא המפתח הבסיסי לכל הצלחה" (פבלו פיקאסו)

מחלקות המשרד

 
מחלקת ליווי פרויקטים

מחלקת ליווי פרויקטים

בדיקת היתכנות כלכלית (GO NO GO)

בדיקה מקדימה טרם כניסת היזם לפרויקט לבדיקת רווחיות הפרויקט ועמידתו בתנאי הגופים הממנים.

דוחות אפס

עריכת דו"ח אפס לגוף המממן (בנקים, חברות ביטוח, קרנות וכו') לצורך קבלת אישור לליווי בנקאי (מימון) לפרויקט.

ליווי פרויקטים

לאחר אישור דוח האפס על ידי הגוף המממן וחתימה על הסכם הליווי, משרדנו עורך את דוחות הליווי השוטפים בפרויקט (הכוללים ביקור בשטח) האומדים את התקדמות הפרויקט ושחרור כספים על ידי הגוף המממן בהתאם.

 

מחלקת שמאות מקרקעין

הערכות שווי שוק

הערכות שווי לכל סוגי הנכסים: קרקע חקלאית, מגורים, מסחר, מלונאות, תעשייה, נחלות, משקי עזר, מגרשי הרחבה ועוד.

תקן 19 (אשראי מסחרי)

הערכת שווי הערוכה על פי תקן 19 לתקינה השמאית אשר מטרת ההערכת שווי הנכס לצורך קבלת אשראי מסחרי מהגוף המממן (בנק, חברת ביטוח, קרן ועוד).

 

הערכת שווי לפי סעיף 49ז'

הערכת שווי לנכסים אשר שוויים מורכב מנכס בנוי ומזכויות בניה בלתי מנוצלות.

 

שווי דיירות מוגנת לדייר המוגן או לבעלים

הערכת שווי הזכויות של בעל הנכס ו/או של הדייר המוגן עפ"י הסכם הדיירות המוגנת.

​חוות דעת מומחה לבית משפט

עריכת חוות דעת לבית משפט הערכות שווי מורכבות, בחינת החלקים היחסיים של הצדדים, בחינת פירוק במכר ו/או חלוקה בעין וכדומה, הערכת זכויות בלתי מנוצלות וחלוקתן בין הצדדים.

הפקעות

מצב בו רשות ממשלתית רוכשת בכפייה קרקע פרטית. בחוות הדעת מוערכים שווי המקרקעין המופקעים לצורך אומדן גובה פיצויי ההפקעה להם זכאי בעל הקרקע.

 

 

ירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

בחינת ירידת ערך מקרקעין עקב אישור תכנית הגובלת בנכס בין אם פגיעה ישירה ו/או פגיעה עקיפה.

מחלקת שמאות מקרקעין
 
מחלקת השגות והתנגדויות

מחלקת השגות והתנגדויות

היטל השבחה

היטל השבחה הוא מיסוי מוניציפאלי החל עקב השבחה הנובעת מאישור תכנית בניין עיר, בקשה לשימוש חורג ו/או הקלה. גובה היטל ההשבחה הוא 50% מעליית ערך המקרקעין בין שווי המקרקעין ערב ההשבחה לבין שווי המקרקעין לאחריה.​​ החוב בגין תשלום היטל השבחה נשלח אל הנישום מהוועדה המקומית לתכנון ובניה. על שומת הוועדה המקומית ניתן להשיג במסגרת הליך מול שמאי מכריע/וועדת ערר אשר בסופו הוועדה רשאית להפחית ואף לבטל את החיוב בגין היטל ההשבחה.

מס שבח

 • הערכת שווי לפי סעיף 49ז' לנכסים אשר שוויים מורכב מנכס בנוי ומזכויות בניה בלתי מנוצלות.  

 • אומדן עלויות בנייה לצורך דיווח לרשות המיסים בעת עסקת מכר.

רשות מקרקעי ישראל

 • השגות על גובה דמי היתר (השגות על גובה דמי היתר במהלך בקשה להיתר לתוספת שטחים מעבר לחוזה קיים).

 • השגות על גובה דמי רכישה (נחלות).

 • השגות על גובה דמי שימוש (בגין שימוש אשר אינו תואם את חוזה החכירה הראשי).

 • השגות על גובה דמי חכירה (השגות במקרים בהם ניתן להשיג על גובה חידוש חכירה).

 

מחלקת תכנון ליווי הליכי תכנון להשבחת מקרקעין ושינוי ייעוד

במשרדנו צוות מקצועי הכולל שמאי מקרקעין, מהנדסים ועורכי דין אשר נותן מעטפת שירותים להליכים תכנוניים לפרויקטים, הכוללת בין היתר:

 • בדיקת האופציות התכנוניות העומדות בפני היזם/בעלי הקרקע.

 • ניצול זכויות בניה באופן המיטבי.

 • בדיקת הליכי איחוד וחלוקה וטבלות הקצאה ואיזון.

 • אומדן מיסוי חזוי.

 • בדיקות כדאיות כלכלית "go no go" ובהמשך השלמתה לדו"ח אפס לצורך קבלת ליווי בנקאי.

מחלקת תכנון ליווי הליכי תכנון להשבחת מקרקעין ושינוי ייעוד
 
Urban Skyline